VISA Service | เรียนต่ออังกฤษ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่ออเมริกา | Work&Travel USA | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Study UK/CAN | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

BELL LANGUAGE SCHOOL, NEW YORK

ฟรีดอม สตัดดี้ จำกัด โทร. 086-3105939, 087-5518885

New York , United States , North America

เรียนภาษาที่ NewYork / Bell Language School สมัครเรียนโทร. 087-551-8885 / 086-3105939 เรียนต่อที่ันิวยอร์ค / ศึกษาต่อที่นิวยอร์ค / เรียนภาษาที่นิวยอร์ค / เรียนต่อที่อเมริกา / ศึกษาต่อที่อเมริกา / เรียนภาษาที่อเมริกา / เรียนต่อปริญญาตรี - ปริญญาโท / Freedomstudy

Details

BELL LANGUAGE SCHOOL, NEW YORK

          BELL Language School เปิดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนานชาติมายาวนาน และยังเป็น

สถาบันภาษาที่ตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์ค ที่ได้รับขนานามว่าเป็นสถาบันที่คนไทยน้อย ค่าเรียนถูก เน้นคุณภาพ

การสอน โดยมีการจัดหลักสูตรที่ทันสมัย อาทิเช่น ห้องแลป์ทางภาษาสำหรับผู้ต้องการเรียนเพื่อสอบโทเฟิล,

ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องอาหาร และห้องกี่ฬาเพื่อการสันทนาการระหว่างพักเบรค นอกจากนี้ BELL ยังได้มีการ

คัดสรรทีมอาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนเป็นอย่างดี

หลักสูตรที่เปิดสอน

     -  Intensive English

     -  TOEFL Preparation

     -  Business English                                                   

     -  Business Communication in English

*** น้องๆ ที่สนใจอยากไปเรียนเพื่อปรับพื้นฐานทางภาษา กับสถาบัน BELL Language

สามารถติดต่อเพื่อทำการสมัครเรียนกับ Freedom Study ได้โดยตรง ***

 

 

เอกสารการสมัคร และรับโปรโมชั่นพิเศษ

     1. ต้องนำเอกสารการสมัครเรียน (พาสปอร์ต+บัตรประชาชน+ทรานสคริป)

     2. ชำระค่าสมัครเรียน และการจัดส่ง I20 ในวันสมัคร

     3. กรณี กรอกใบสมัครทิ้งไว้ และไม่ได้มีการชำระค่าสมัคร หรือ Deposit Course บริษัทฯ สงวนสิทธิ์

         ยกเลิกโปรฯ ส่วนลดค่าเรียน

     4. กรณี ได้รับส่วนลดค่าเรียน จะต้องชำระค่าเรียนภายใน 3 วันหลังจากได้รับหนังสือตอบรับจากทางสถาบัน

     5. อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงโดยธนาคารกรุงเทพ อัพเดทค่าเงินตามวันโอนค่าเรียน

ขั้นตอนดำเนินการ

     1. สมัครเรียน โดยนำหลักฐานการสมัครดังต่อไปนี้ ( พาสปอร์ตเล่มจริง / สำเนาบัตรประชาชน /

         ทรานสคริปฉบับจริง) พร้อมค่าสมัครเรียน

     2. หลังจากทำการสมัครภายใน 3-5 วันนักเรียนจะต้องยื่นหลักฐานการเงิน(Bank Letter) ของสปอร์นเซอร์โดย

         แสดงการเงิน จำนวนตั้งแต่ $ 15,000 พร้อม ค่ามัดจำคอร์สเรียนจำนวน 16,000 บาท (จะนำไปหักออกจาก

         ค่าเรียนเมื่อวีซ่าผ่าน กรณีวีซ่าไม่ผ่านขอรับคืนได้เต็มจำนวน)

     3. ชำระค่า Sevis Fee / ค่าธรรมเนียมวีซ่า และพินในการจองวันสัมภาษณ์ (ฟรีดอมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการแทน

         เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน)

     4. ทีมงานฟรีดอม สตัดดี้ จะนัดหมายเวลาเพื่อทำการเตรียมการสัมภาษณ์วีซ่า (ภาษาไทย+อังกฤษ) และขอรับ

         เอกสารคืนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

     5. เมื่อผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า จะต้องชำระค่าเรียนส่วนที่เหลือภายใน 3-5 วัน

     6. หลังผ่านวีซ่า ฟรีดอม สตัดดี้ จะช่วยดำเนินการด้านจัดหาที่พัก และตั๋วเครื่องบิน พร้อมเจ้าหน้าที่

         ไปรับที่สนามบิน

     7. เข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา พร้อมรับตัวอย่างการ

         กรอกแบบฟอร์มขอเข้าประเทศอเมริกา                                                                                                                      

Our Services

  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa