อยากศึกษาต่อต่างประเทศไปกับ FREEDOM STUDY [ USA, ENGLAND,NEWZEALAND, AUSTRALIA, CANADA, SINGAPORE ] เรียนต่อต่างประเทศ ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา ทุนการศึกษา วีซ่า ต่อนอก
Work&Study UK/CAN | เรียนต่อแคนนาดา | Work&Travel USA | เรียนต่ออเมริกา | เรียนต่อนิวซีแลนด์ | เรียนต่อออสเตรเลีย | เรียนต่ออังกฤษ | VISA Service | Summer Course | education |
Freedom Study (แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ) เรียนต่อ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ที่อยู่ในการติดต่อ (ศูนย์บริการ 1) เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว3 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ( ศูนย์บริการ 2 ) เดอะแคมปัส คอนโด ม.เกษตร สี่แยกเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ** (หมายเหตุ : เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน )

ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarship

date : December 17, 2018 - 03:07pm

ทำความรู้จักกับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships

ทุน Australia Awards - Endeavour Scholarships and Fellowships เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลีย ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรม ประเทศออสเตรเลีย เป็ นทุนที่มีการแข่งขันสูงใน ระดับนานาชาติโดยคัดเลือกจากความรู ้ความสามารถของผู้สมัครอย่างแท้จริง ทุนนี้จะเปิดรับสมัคร ต้ังแต่ เดือนเมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี โดยจะเปิดกว้างสําหรับทุกสาขาวิชา เป็นทุนที่ให้เปล่าและให้เต็ม จํานวน สําหรับนักศึกษาต่างชาติรวมท้ังนักศึกษาที่มีสัญชาติไทยด้วย

ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาต่างชาติและชาว
ออสเตรเลียที่ประสบความสําเร็จ ได้เพิ่มพูนศักยภาพและความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพของตนเอง ทุนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู ้กระชับสายสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาและการวิจัย และสร ้าง
ความสัมพันธ์ที่ย่ังยืนระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศต่างๆ ท่ัวโลก ทุนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังน

• ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship) สําหรับศึกษาใน
หลักสูตรระดับปริญญาโทหรือระดับปริญญาเอก
• ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship) สําหรับการวิจัยระยะส้ัน ระหว่างศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศของผู้สมัคร หรือทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
• ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship) สําหรับการศึกษาในระดับสายอาชีพ
• ทุนสําหรับศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)


ท้ังนี้ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน นักศึกษา นักวิจัย และบุคลากรชาวไทย177 คนจากทุกสาขาวิชา ได้รับทุน Endeavour Scholarships and  Fellowships เพื่อไปศึกษา ทําวิจัย และดูงานเพื่อพัฒนา

บุคลากรที่ประเทศออสเตรเลีย และในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ก็มีชาวออสเตรเลียเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อศึกษา ทําวิจัย และดูงานเช่นเดียวกัน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

สําหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านเรื่องราวความสําเร็จของคนไทยผู้ได้รับทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ได้ที่http://thailand.embassy.gov.au/bkok/Endeavour_Alumni_Stories.html

Our Services

  • แผนที่เดินทางมา Freedomstudy
  • โทรศัพท์
  • Work@travel
  • Email
  • เวลาทำการ
  • hot dial
เรียนต่อ Certificated & Diploma ที่ RGIT Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Embassy English, United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาที่ Kaplan International , United Kingdom , Australia , Canada , America , NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Discover English Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Shafston Brisbane & Gold Coast, Australia
เรียนภาษาต่อที่ Academia 21 Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนต่อหลักสูตร Barista & Coffee Art ที่ INUS Melbourne, Australia
เรียนภาษาต่อที่ NYLC(Queens) NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ NESE, Boston USA
เรียนภาษาต่อที่ LASC, Los Angeles USA
เรียนภาษาต่อที่ ELS in Australia, Canada, America
เรียนต่อโท + University Pathway
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Toronto, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Vancouver, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Montreal, Canada
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sydney, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Brisbane, Australia
เรียนภาษาต่อที่ ILSC Sanfrancisco, USA
เรียนภาษาต่อที่ ILSC NewYork, USA
เรียนภาษาต่อที่ University of Washington(UW), Seattle USA
เรียนภาษาต่อที่ Queens Academic Group, NewZealand
เรียนภาษาต่อที่ Language International, NewZealand
ฟรีดอมสตัดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่ Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อที่อังกฤษ Stafford House International,London, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาพร้อมที่พักที่ Stafford House International,London, UK
เรียนBusinessEnglish,ศึกษาต่อสหราชอาณาจักร Stafford House International,Cambridge, UK
ฟรีดอมสตัดดี้แนะนำโรงเรียนภาษาและศึกษาต่อประเทศอังกฤษ Stafford House International,ฺBrighton, UK
ฟรีดอมสตัดดี้ขอแนะนำโรงเรีัยนภาษาคุณภาพชั้นนำในเมืองซานฟรานซิโก Stafford House, San Francisco, USA
บรรยากาศห้องเรียนภาษาของสถาบัน Stafford House, Chicago campus

Follow us

  • การขอวีซ่าเเละตรวจสุขภาพ
  • hotcourses
  • Mondial Assistance
  • bupa